0 đánh giá

Máy chơi Game Arduino

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn làm máy chơi Game đơn giản với Arduino. Bạn sẽ hiểu hơn về các máy game cầm tay mà chúng ta đã từng chơi được chế tạo như thế nào

Bước 1: Linh kiện cần thiết

1 x Arduino UNO
1 x LCD (16 x 2)
1 x Breadboard (Board tự cắm)
1 x 220 Ω trở
1 x nút nhấn push
1 x cáp USB

Bước 2: Cách nối dây LCD, nút nhấn
khoere_game-arduino---noi-day-1112899561.jpg khoere_lcd-16x2-8275927733.jpg

LCD 16x2 có 16 chân như sau:

 1. GND - power ground signal
 2. VCC - positive power signal
 3. V0 - contrast adjust
 4. RS - register select
 5. R/W - read/write select
 6. E - operation enable signal
 7. DB0 - data bit 0 (not used here)
 8. DB1 - data bit 1 (not used here)
 9. DB2 - data bit 2 (not used here)
 10. DB3 - data bit 3 (not used here)
 11. DB4 - data bit 4
 12. DB5 - data bit 5
 13. DB6 - data bit 6
 14. DB7 - data bit 7
 15. LED+ - backlight LED positive
 16. LED- - backlight LED negative

Ở đây tôi sẽ không giải thích rỏ LCD hoạt động như thế nào, tôi chỉ hướng dẫn các bạn làm sao để nối dây.

- Bạn nối chân LED+ đến chân VCC qua điện trở 220Ohm, LED- đến GND. LED+ và LED- là 2 chân dùng để cấp nguồn cho đèn LED nền của LCD, nó giúp LCD sáng lên để hiện rõ chữ bên dưới.

- Nối DB7 đến pin 3,Nối DB6 đến pin 4,Nối DB5 đến pin 5,Nối DB6 đến pin 6,Nối E đến pin 9,Nối R/W đến pin 10,Nối RS đến pin 11,Nối V0 đến pin 12 Arduino.

- Nối nút nhấn vào chân 2 Arduino. Nhớ nối trở lên ngồn.

Bước 3: Nạp chương trinh vào Arduino và chạy thử
#include <LiquidCrystal.h>

#define PIN_BUTTON 2
#define PIN_AUTOPLAY 1
#define PIN_READWRITE 10
#define PIN_CONTRAST 12

#define SPRITE_RUN1 1
#define SPRITE_RUN2 2
#define SPRITE_JUMP 3
#define SPRITE_JUMP_UPPER .     // Use the . character for the head
#define SPRITE_JUMP_LOWER 4
#define SPRITE_TERRAIN_EMPTY    // User the  character
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID 5
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT 6
#define SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT 7

#define HERO_HORIZONTAL_POSITION 1  // Horizontal position of hero on screen

#define TERRAIN_WIDTH 16
#define TERRAIN_EMPTY 0
#define TERRAIN_LOWER_BLOCK 1
#define TERRAIN_UPPER_BLOCK 2

#define HERO_POSITION_OFF 0     // Hero is invisible
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_1 1 // Hero is running on lower row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_LOWER_2 2 //               (pose 2)

#define HERO_POSITION_JUMP_1 3    // Starting a jump
#define HERO_POSITION_JUMP_2 4    // Half-way up
#define HERO_POSITION_JUMP_3 5    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_4 6    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_5 7    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_6 8    // Jump is on upper row
#define HERO_POSITION_JUMP_7 9    // Half-way down
#define HERO_POSITION_JUMP_8 10   // About to land

#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_1 11 // Hero is running on upper row (pose 1)
#define HERO_POSITION_RUN_UPPER_2 12 //               (pose 2)

LiquidCrystal lcd(11, 9, 6, 5, 4, 3);
static char terrainUpper[TERRAIN_WIDTH + 1];
static char terrainLower[TERRAIN_WIDTH + 1];
static bool buttonPushed = false;

void initializeGraphics(){
 static byte graphics[] = {
  // Run position 1
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B01110,
  B11100,
  B01100,
  B11010,
  B10011,
  // Run position 2
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B01100,
  B01100,
  B01100,
  B01100,
  B01110,
  // Jump
  B01100,
  B01100,
  B00000,
  B11110,
  B01101,
  B11111,
  B10000,
  B00000,
  // Jump lower
  B11110,
  B01101,
  B11111,
  B10000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  // Ground
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  // Ground right
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  B00011,
  // Ground left
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
  B11000,
 };
 int i;
 // Skip using character 0, this allows lcd.print() to be used to
 // quickly draw multiple characters
 for (i = 0; i < 7; ++i) {
	 lcd.createChar(i + 1, &graphics[i * 8]);
 }
 for (i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
  terrainUpper[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
  terrainLower[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
 }
}

// Slide the terrain to the left in half-character increments
//
void advanceTerrain(char* terrain, byte newTerrain){
 for (int i = 0; i < TERRAIN_WIDTH; ++i) {
  char current = terrain[i];
  char next = (i == TERRAIN_WIDTH-1) ? newTerrain : terrain[i+1];
  switch (current){
   case SPRITE_TERRAIN_EMPTY:
    terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_SOLID) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT : SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID:
    terrain[i] = (next == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT : SPRITE_TERRAIN_SOLID;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID_RIGHT:
    terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_SOLID;
    break;
   case SPRITE_TERRAIN_SOLID_LEFT:
    terrain[i] = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
    break;
  }
 }
}

bool drawHero(byte position, char* terrainUpper, char* terrainLower, unsigned int score) {
 bool collide = false;
 char upperSave = terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 char lowerSave = terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION];
 byte upper, lower;
 switch (position) {
  case HERO_POSITION_OFF:
   upper = lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_LOWER_1:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_RUN1;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_LOWER_2:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_RUN2;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_1:
  case HERO_POSITION_JUMP_8:
   upper = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   lower = SPRITE_JUMP;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_2:
  case HERO_POSITION_JUMP_7:
   upper = SPRITE_JUMP_UPPER;
   lower = SPRITE_JUMP_LOWER;
   break;
  case HERO_POSITION_JUMP_3:
  case HERO_POSITION_JUMP_4:
  case HERO_POSITION_JUMP_5:
  case HERO_POSITION_JUMP_6:
   upper = SPRITE_JUMP;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_UPPER_1:
   upper = SPRITE_RUN1;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
  case HERO_POSITION_RUN_UPPER_2:
   upper = SPRITE_RUN2;
   lower = SPRITE_TERRAIN_EMPTY;
   break;
 }
 if (upper != ) {
  terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upper;
  collide = (upperSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 if (lower != ) {
  terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lower;
  collide |= (lowerSave == SPRITE_TERRAIN_EMPTY) ? false : true;
 }
 
 byte digits = (score > 9999) ? 5 : (score > 999) ? 4 : (score > 99) ? 3 : (score > 9) ? 2 : 1;
 
 // Draw the scene
 terrainUpper[TERRAIN_WIDTH] = 0;
 terrainLower[TERRAIN_WIDTH] = 0;
 char temp = terrainUpper[16-digits];
 terrainUpper[16-digits] = 0;
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(terrainUpper);
 terrainUpper[16-digits] = temp; 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(terrainLower);
 
 lcd.setCursor(16 - digits,0);
 lcd.print(score);

 terrainUpper[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = upperSave;
 terrainLower[HERO_HORIZONTAL_POSITION] = lowerSave;
 return collide;
}

// Handle the button push as an interrupt
void buttonPush() {
 buttonPushed = true;
}

void setup(){
 pinMode(PIN_READWRITE, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_READWRITE, LOW);
 pinMode(PIN_CONTRAST, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_CONTRAST, HIGH);
 pinMode(PIN_BUTTON, INPUT);
 digitalWrite(PIN_BUTTON, HIGH);
 pinMode(PIN_AUTOPLAY, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_AUTOPLAY, HIGH);
 
 // Digital pin 2 maps to interrupt 0
 attachInterrupt(0/*PIN_BUTTON*/, buttonPush, FALLING);
 
 initializeGraphics();
 
 lcd.begin(16, 2);
}

void loop(){
 static byte heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
 static byte newTerrainType = TERRAIN_EMPTY;
 static byte newTerrainDuration = 1;
 static bool playing = false;
 static bool blink = false;
 static unsigned int distance = 0;
 
 if (!playing) {
  drawHero((blink) ? HERO_POSITION_OFF : heroPos, terrainUpper, terrainLower, distance >> 3);
  if (blink) {
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(Press Start);
  }
  delay(250);
  blink = !blink;
  if (buttonPushed) {
   initializeGraphics();
   heroPos = HERO_POSITION_RUN_LOWER_1;
   playing = true;
   buttonPushed = false;
   distance = 0;
  }
  return;
 }

 // Shift the terrain to the left
 advanceTerrain(terrainLower, newTerrainType == TERRAIN_LOWER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 advanceTerrain(terrainUpper, newTerrainType == TERRAIN_UPPER_BLOCK ? SPRITE_TERRAIN_SOLID : SPRITE_TERRAIN_EMPTY);
 
 // Make new terrain to enter on the right
 if (--newTerrainDuration == 0) {
  if (newTerrainType == TERRAIN_EMPT
														
(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
611 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
ẩn danh

Please log in or register to Comment this Media.