0 đánh giá

Lập trình giao tiếp Arduino với PC dùng VB.NET và cổng COM(USB)

Chúng ta thường sử dụng Arduino giao tiếp với máy tính qua Serial Monitor qua Arduino IDE, vậy làm sao ta giao tiếp với Board qua phần mềm riêng biệt như Arduino ?. Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn điều đó.

Bước 1: Giới thiệu và chuẩn bị

Với Arduino, cổng USB mặc định trên bản thân nó là cổng Serial0. Khi bạn cắm board vào máy tính, Driver cổng sẽ gán cho board 1 cổng COM mặc định bất kỳ. Khi chúng ta dùng lệnh Serial.println('String...'), Board sẽ gửi thông tin lên cổng COM qua chuẩn truyền nối tiếp. Việc của bạn là phải viết chương trình để nhận dữ liệu đó.

Bước 2: Viết chương trình nhận dữ liệu trên VB.NET

Bạn tiến hành tạo New projects mới, kiểu Windows Form, reference lớp System.IO vào.

Imports System.IO

Mọi dữ liệu nhận được đều gọi sự kiện 

Dim WithEvents SerialPort As New IO.Ports.SerialPort

Chương trình

Imports System.IO

Public Class Form1

  Dim WithEvents SerialPort As New IO.Ports.SerialPort
  Dim selPort As String

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    RefreshPorts()
    SPSetup()
  End Sub

  Private Sub btnSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
    If SerialPort.IsOpen Then
      SerialPort.Write(Chr(1) & Chr(90) & Chr(48) & Chr(57) & Chr(48)) txtSendData.Text)
      SerialPort.Write(txtSendData.Text)
    Else
      SPSetup()
      SerialPort.Write(txtSendData.Text)
    End If
  End Sub

  Private Sub ConnectSerial()
    Try
      SerialPort.BaudRate = 9600
      SerialPort.PortName = selPort
      SerialPort.Open()
    Catch
      SerialPort.Close()
    End Try
  End Sub

  Delegate Sub myMethodDelegate(ByVal [text] As String)
  Dim myD1 As New myMethodDelegate(AddressOf myShowStringMethod)

  Sub myShowStringMethod(ByVal myString As String)
    txtSerialText.AppendText(myString)
  End Sub


  Private Sub SerialPort_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort.DataReceived
    Dim str As String = SerialPort.ReadExisting
    Invoke(myD1, str)
  End Sub

  Private Sub btnRefreshPorts_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRefreshPorts.Click
    RefreshPorts()
  End Sub

  Private Sub RefreshPorts()
    txtPort.Items.Clear()
    For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
      txtPort.Items.Add(sp)
    Next

    If txtPort.Items.Count > 0 Then
      txtPort.SelectedIndex = 0
      selPort = txtPort.Text
    End If

  End Sub

  Private Sub btnClear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClear.Click
    txtSerialText.Text = String.Empty
  End Sub

  Private Sub btnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
    Me.Close()
  End Sub

  Public Sub SPSetup()  Serial Port Setup
    On Error Resume Next
    If SerialPort.IsOpen Then
      SerialPort.Close()
    End If
    SerialPort.PortName = selPort  COM3
    SerialPort.BaudRate = 9600
    SerialPort.DataBits = 8
    SerialPort.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
    SerialPort.Handshake = IO.Ports.Handshake.None
    SerialPort.Parity = IO.Ports.Parity.None
    -----> Now change the Encoding to enable 8-bit communications: <-----
    SerialPort.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(1252)
    SerialPort.Open()
  End Sub

  Private Sub txtPort_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtPort.SelectedIndexChanged
    selPort = txtPort.Text
    Me.Text = String.Format(Arduino Serial Communication - {0}, selPort)
    SPSetup()
  End Sub
End Class

 

Bước 3: Viết chương trình cho Arduino

Chương trình Ví dụ trên Arduino sẽ nhận các ký tự gửi xuống và gửi ngược trở lại PC

char incomingByte = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600); 
}

void loop(){
 if (Serial.available() > 0) {
 // read the incoming byte:
 incomingByte = Serial.read();

 // say what you received in ASCII
 //Serial.print(I received: );
 Serial.println(incomingByte);
 }
}

 

Bước 4: Gửi văn bản

Ở ví dụ trên, ta chỉ gửi từng ký tự một, điều ta cần là gửi các đoạn văn bản nhỏ, vậy ta phải làm sao ?

char incomingBytes[80]; // = 0;
int lf = 10;

void setup(){
  Serial.begin(9600); 
}

void loop(){
 if (Serial.available() > 0) {
 
 // read the incoming byte:
 //incomingByte = Serial.read();
 Serial.readBytesUntil(lf, incomingBytes, 80);

 // say what you received in ASCII
 //Serial.print(I received: );
 Serial.println(incomingBytes);
 memset(incomingBytes, 0, sizeof(incomingBytes));
 }
}

 

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
4,905 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
Lam Nguyen Van 380 điểm

Please log in or register to Comment this Media.