0 đánh giá

Cách lập trình LED 7đoạn theo phương pháp quét LED
undefined Bước 1: Linh kiện
khoere_led-7-doan-a-chung-7541299695.jpg khoere_tro-330-7883617635.jpg

1. 4 - Led 7 đoạn  A chung

2. 7 - Điện trở 330 ohm,

Bước 2: Nối mạch

chân a LED nối vào chân 0 arduino;   //
chân b LED nối vào chân 1;
chân c LED nối vào chân 2;
chân d LED nối vào chân 3;
chân e LED nối vào chân 4;
chân f LED nối vào chân 5;
chân g LED nối vào chân 6;
chân ca4 LED nối vào chân 8;
chân ca3 LED nối vào chân 9;
chân ca2 LED nối vào chân10;
chân ca1 LED nối vào chân 11;

Bước 3: Chương trình
int a = 0;  //
int b = 1;
int c = 2;
int d = 3;
int e = 4;
int f = 5;
int g = 6;
int ca4=8;
int ca3=9;
int ca2=10;
int ca1=11;


int pins[]={0,1,2,3,4,5,6};
int canode[4]={11,10,9,8};

int numeri[]=
{
  B10111111, // 0
  B10000110, // 1
  B11011011, // 2
  B11001111, // 3
  B11100110, // 4
  B11101101, // 5
  B11111101, // 6
  B10000111, // 7
  B11111111, // 8
  B11101111, // 9
};


void setup() 
{
 for(int k = 1; k <= 12; k++)
 {
  pinMode(k - 1, OUTPUT);
  digitalWrite(k - 1, HIGH);
 }
 digitalWrite(ca4,LOW);
 digitalWrite(ca3,LOW);
 digitalWrite(ca2,LOW);
 digitalWrite(ca1,LOW);
}

void loop() 
{
 
 
 
 int num=1234;
 for(int digit=0;digit<=3;digit++)
 {
    display3(num %10,canode[digit]);
    //digitalWrite(11-digit,HIGH);
    //delay(10);
    //digitalWrite(11-digit,LOW);
  	num=num/10;
    /*display2(num/10 %10);
    digitalWrite(ca2,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(ca2,LOW);
    display2(num/100 %10);
    digitalWrite(ca3,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(ca3,LOW);
    display2(num/1000 %10);
    digitalWrite(ca4,HIGH);
    delay(10);
    digitalWrite(ca4,LOW);*/
 }
}


void display(int n) 
{	// spegnere tutti i led 
  for(int k = 1; k <= 7; k++)
 {
  digitalWrite(k - 1, HIGH);
 }
 
 //controllare il dato n trasmesso da stampare e stamparlo
 switch (n)
 {
   case 0:
   digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
   digitalWrite(e, LOW);
   digitalWrite(f, LOW);  
 //  digitalWrite(g, LOW);
	break;
  case 1:
 //  digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
 //  digitalWrite(d, LOW);  
 //  digitalWrite(e, LOW);
 //  digitalWrite(f, LOW);  
 //  digitalWrite(g, LOW);
	break;
  
  case 2:
   digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
 //  digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
   digitalWrite(e, LOW);
 //  digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;

  case 3:
   digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
 //  digitalWrite(e, LOW);
 //  digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;

  case 4:
 //  digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
 //  digitalWrite(d, LOW);  
 //  digitalWrite(e, LOW);
   digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;

    case 5:
   digitalWrite(a, LOW);  
 //  digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
 //  digitalWrite(e, LOW);
   digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;

  case 6:
   digitalWrite(a, LOW);  
 //  digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
   digitalWrite(e, LOW);
   digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;

    case 7:
   digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
  // digitalWrite(d, LOW);  
  // digitalWrite(e, LOW);
  // digitalWrite(f, LOW);  
  // digitalWrite(g, LOW);
	break;
  
    case 8:
   digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
   digitalWrite(e, LOW);
   digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;
  
    case 9:
   digitalWrite(a, LOW);  
   digitalWrite(b, LOW);
   digitalWrite(c, LOW);
   digitalWrite(d, LOW);  
  // digitalWrite(e, LOW);
   digitalWrite(f, LOW);  
   digitalWrite(g, LOW);
	break;


 }  
}

void display2(int num)
 {	// accendere tutti i led 
  for(int k = 1; k <= 7; k++)
 {
  digitalWrite(k - 1, LOW);
 }
 if (num==1 || num==4) digitalWrite(a,HIGH);
 if (num==5 || num==6) digitalWrite(b,HIGH);
 if (num==2) digitalWrite(c,HIGH);
 if (num==1 || num==4 || num==7) digitalWrite(d,HIGH);
 if (num==1 || num==3 || num==4 || num==5 || num==7 || num==9) digitalWrite(e,HIGH);
 if (num==1 || num==2 || num==3 || num==7) digitalWrite(f,HIGH);
 if (num==1 || num==7 || num==0) digitalWrite(g,HIGH);
 
}
void display3(int cifra,int dig)
{
 for(int seg=0;seg<=6;seg++)
 {
  digitalWrite(seg,HIGH);
 }
 for(int seg=0;seg<=6;seg++)
 {
  boolean statoseg=bitRead(numeri[cifra],seg);
  digitalWrite(seg,!statoseg);
  digitalWrite(dig,HIGH);
  delay(5);
  digitalWrite(dig,LOW);
 }
  //digitalWrite(dig,HIGH);
  //delay(5);
  //digitalWrite(dig,LOW);
}
 

 

Bước 4: Mô phỏng
(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
473 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.