0 đánh giá

Cách lập trình cho động cơ servo đơn giản
#include <Servo.h>
#define led_occhi 4

int button = 2; //button, connect to ground
int press = 0;
Servo servo;
Servo servo1;
Servo servo2;
boolean toggle = true;


void setup()

	{
		pinMode (led_occhi, OUTPUT); //uscita pin 4 output led occhi
		//pinMode(button, INPUT); //settagio pin 2 button come input
 		pinMode (2, OUTPUT); // settaggio pin 2 come uscita per pilotare led occhi	
 
		servo.write(20);
		servo.attach(9); //pin for servo 1 on pin 9
		servo1.write(160);
		servo1.attach(10); //pin for servo 2 on pin 10
		servo2.write(190);
		servo2.attach(11); //pin for servo_mento on pin 11
 
		digitalWrite(2, HIGH); //allows pullup for pin high
		
	}

void loop()

	{
		press = digitalRead(button); //legge la pressione del pulsante
		if (press == LOW)      //se è premuto
		digitalWrite (led_occhi, HIGH);	//accende i led
    if (press == LOW)      //se è premuto
    	{       
     
     	if(toggle)
				{
       		servo.write(160);
					servo1.write(20);
					servo2.write(190);
					toggle = !toggle;
				}
			else
      	{       
					digitalWrite (led_occhi, LOW);	//accende i led
       		servo.write(20);
					servo1.write(160);
					servo2.write(40);
					toggle = !toggle;
				}
			  
			}
 
 		delay(100); //debounce delay
	}

 

Xem mô phỏng bên dưới !

Thư viện cho Servo https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo

Click vào nút nhấn để xem kết quả

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
328 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.