0 đánh giá

Mô phỏng trực tiếp bàn phím ma trận 4x4
/* @file HelloKeypad.pde
|| @version 1.0
|| @author Alexander Brevig
|| @contact alexanderbrevig@gmail.com
||
|| @description
|| | Demonstrates the simplest use of the matrix Keypad library.
|| #
*/
#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
 {1,2,3},
 {4,5,6},
 {7,8,9},
 {*,0,#}
};
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup(){
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
 char key = keypad.getKey();
 
 if (key){
  Serial.println(key);
 }
}

 

Bước 1: Mô phỏng

Nhấn vào Start Simulation để xem hoạt động, Sau đó click vào Code Editor, mở Serial Terminal để xem kết quả phím đã click

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
217 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.