0 đánh giá

Điều khiển đèn led RGB sáng theo điệu nhạc siêu dễ

Bài này giới thiệu cơ bản về việc làm sao để điều khiển đèn LED RGB theo điệu nhạc đơn giản nhất

Bước 1: Tìm hiểu cách hoạt động

LED RGB sáng tắt theo sự thay đổi của nhạc phát vào!

Bước 2: Chuẩn bị

(1) Máy tính / máy tính xách tay với phần mềm Arduino đã tải về

(1) Arduino Uno

(1) Cáp USB

(1) Breadboard

(1) RGB LED

(4) Điện trở

(10) Dây cáp Jumper

(1) Nút nhấn

(2) Micro nhỏ

Bước 3: Nối mạch

Bạn có thể xem ảnh độ phân giải cao tại đây

Tiến hành nối theo mạch ở trên

Bước 4: Viết chương trình - Thư viện nhạc

Đầu tiên, tạo project mới, thêm dòng sau vào code

/*************************************************
 * Định nghĩa các tân số cơ bản của âm nhạc
 *************************************************/

#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978

 

Bước 5: Viết chương trình đầy đủ
/*
 Arduino Rainbow What the World Needs Now
 Based on Arduino Sketches
 https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-3-rgb-leds/arduino-sketch
 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/toneMelody
 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StateChangeDetection
 Collaborative Project by @Emily_F_Brooks and @rtan00
 */
#include pitches.h

//Digital pin 2
const int buttonPin = 2;
//initialize button state
int buttonState = 0;
//initialize previous button state
int lastButtonState = 0;

int piezoPin = 3;

//use Arduino pins with PWM (pulse width modulation) for RGB LEDs
int redPin = 11;
int greenPin = 10;
int bluePin = 9;

//Make arrays for R, G, and B values on scales of 0-255 
//(Red = 255,0,0; Orange = 255,165,0; Yellow= 255,255,0; 
//Green= 0,255,0; Teal= 0,255,255; Blue= 0,0,255; Violet= 255,0,255)
int first[]= {
 255, 255, 255, 0, 0, 0, 255, 
 255, 255, 255, 0, 0, 0, 255, 
 255, 255, 255, 0, 0, 0, 255, 255, 255};
int second[]= {
 0, 165, 255, 255, 255, 0, 0, 
 0, 165, 255, 255, 255, 0, 0, 
 0, 165, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 165};
int third[]= {
 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 
 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 
 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 0, 0};

//What the World Needs Now melody
int melody[] = {
 NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_C5, 
 NOTE_C5, NOTE_A4, 
 NOTE_C4, NOTE_C5,
 NOTE_C5, NOTE_A4, 
 0,

 NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_D4, NOTE_F4,
 NOTE_D4, NOTE_F4, NOTE_A4, 
 NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_G4,
 0,
};

//What the World Needs Now tempo
int noteDurations[] = {
 4, 4, 2, 
 4, 2,
 4, 2, 
 4, 1,
 8,

 8, 8, 8, 8, 2,
 4, 4, 2, 
 4, 8, 8, 4,
 8,
};


void setup() {
 //set pins connected to RGB LED as outputs
 pinMode(redPin, OUTPUT);
 pinMode(greenPin, OUTPUT);
 pinMode(bluePin, OUTPUT); 
 //set pin connected to button as input
 pinMode(buttonPin, INPUT); 
}


void loop() {
 //read button pin 2
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 // compare the buttonState to its previous state
 if(buttonState != lastButtonState){
  //begin if/else statement testing that button has been pressed
  if (buttonState == HIGH) { 

   // iterate over the notes of the melody; thisNote < #,
   //where # corresponds to how many notes there are
   for (int thisNote = 0; thisNote < 22; thisNote++) {

    // to calculate the note duration, take one second 
    // divided by the note type.
    //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
    int noteDuration = 1600/noteDurations[thisNote];
    //tone on piezoPin (must be PWM)
    tone(piezoPin, melody[thisNote],noteDuration);
    setColor(first[thisNote], second[thisNote], third[thisNote]);

    // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
    // the notes duration + 30% seems to work well:
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    // stop the tone playing:
    noTone(3); 
   } 
  }
  else{
   noTone(3);
   setColor(0,0,0);
  }
 } 
 // save the current state as the last state,
 //for next time through the loop
 lastButtonState = buttonState;
}

void setColor(int red, int green, int blue)
{
#ifdef COMMON_ANODE
 red = 255 - red;
 green = 255 - green;
 blue = 255 - blue;
#endif
 analogWrite(redPin, red);
 analogWrite(greenPin, green);
 analogWrite(bluePin, blue); 
}

 

Bước 6: Tận hưởng thành quả

Tiền hành nạp vào Chip và thử mở giai điệu nhạc thử xem nhé

(!) Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần hỏi vui lòng đặt câu hỏi tại HỏiHay.Net, Cộng đồng Hỏi đáp Hỏi Hay sẽ trả lời bạn.
538 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm
admin 2,030 điểm

Please log in or register to Comment this Media.